Provozní řád hřiště a sportoviště | JezeroVojkovice

Provozní řád dětského hřiště a sportoviště

Dětským hřištěm je veřejně přístupná plocha určená k trávení volného času hrou.

Sportovištěm je veřejně přístupná plocha určená pro realizaci sportovních činností.

Hranice dětského hřiště a sportoviště je tvořena vnějším obvodem jeho oplocení. Pokud oploceny nejsou, nachází se jejich hranice ve vzdálenosti 5 metrů od jednotlivých hracích prvků.

Na dětském hřišti a sportovišti je zakázáno:

 • užívat je bez souhlasu zřizovatele k jiným účelům, než ke kterým jsou určena,
 • nechat na nich pohybovat děti do 6 let věku bez doprovodu rodičů či osob starších 18 let,
 • vstupovat se zvířaty,
 • vjíždět a stát motorovými vozidly,
 • jezdit na koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech a obdobném sportovním náčiní,
 • kouřit (včetně elektronické cigarety) a požívat či jinak aplikovat omamné a psychotropní látky,
 • manipulovat s otevřeným ohněm a ostrými předměty,
 • znečišťovat plochy hřišť a sportovišť a poškozovat hrací a jiné prvky,
 • upravovat či přemísťovat stávající hrací a jiné prvky bez souhlasu zřizovatele,
 • hrací prvky nejsou určeny k použití dospělými!
 • vstupem na hřiště a sportoviště souhlasíte s tímto provozním řádem.

Provozní doba: duben – říjen 8.00 – 21.00 hodin, listopad – březen 8.00 – 18.00 hodin.

Uživatelé dětského hřiště a sportoviště jsou povinni dbát pokynů zřizovatele nebo jím pověřené osoby.

Porušování tohoto řádu bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů.

Vstup na dětské hřiště a sportoviště je na vlastní nebezpečí. Zřizovatel nenese odpovědnost za úrazy vzniklé na dětském hřišti nebo sportovišti. Je nutné dodržovat věkové hranice stanovené pro používání jednotlivých herních prvků.

V případě zjištění poškození hracích prvků nebo jiného nedostatku ohrožujícího bezpečnost na hřišti volejte zřizovatele +420 724 102 127.

Aktualizace: 6.8.2023 | Vždy platí aktualizovaný řád na těchto webových stránkách bez ohledu na aktuálnost informačních tabulí. Informační tabule jsou vybaveny QR kódy, které odkazují na tyto webové stránky a kde má uživatel možnost seznámit se s aktuální verzí. Wi-Fi připojení je v objektu restaurace zdarma.

JezeroVojkovice

Kontaktujte nás

Vojkovice 169 | 277 44 Vojkovice

info@jezerovojkovice.cz

+420 724 102 127

Chat on WhatsApp

Sdílejte s námi

Partneři